Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia [Data i Godzina] pomiędzy:
(zwana dalej „Umową”)

Szybkie Składki sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000724567, NIP: 5252744665 oraz REGON: 369768130, zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”,
reprezentowaną przez Roberta Kitłowskiego – Prezesa Zarządu,
oraz
Klubem Sportowym [Nazwa klubu] z siedzibą w [Adres] zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” , reprezentowanym przez [Imie] [Nazwisko]

§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „RODO”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej umowy dane kontaktowe zawodników klubu oraz ich opiekunów, zawierające m.in. Imię i Nazwisko, adres email, numer telefonu, datę urodzenia, adres oraz nr. PESEL.
Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu umożliwienia Administratorowi automatyzacji naliczania i zbierania składek oraz innych płatności.

§3
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych
z przetwarzaniem według uznania Administratora usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza ten fakt Administratorowi w ciągu 48 godzin.

§4
Prawo kontroli

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

§5
Podpowierzenie

Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji
z uwagi na ważny interes publiczny.
Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający
w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych,
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7
Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym w związku z korzystaniem z systemu Szybeskładki.pl
Nieniejszej umowy nie można odrębnie wypowiedzieć, obowiązuje ona tak długo jak umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym w związku z korzystaniem z systemu Szybeskładki.pl

§8
Rozwiązanie umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
Rozwiązanie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym jest równoznaczne z równoczesnym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym w związku z korzystaniem z systemu Szybeskładki.pl

§9
Zasady zachowania poufności

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§10
Postanowienia końcowe

Niniejsza Umowa została zawarta w trybie art. 60 KC.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Podmiotu przetwarzającego.

Data zawarcia: [Data i Godzina]

Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem:

  • grantów na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:"Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych", "Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO"
  • grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje NGO/3-Sektora, w tym kluby sportowe w oparciu o metody sztucznej inteligencji” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”