Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu szybkieskladki.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.SZYBKIESKLADKI.PL

 

Administratorem danych osobowych jest spółka Szybkie Składki sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ul. Innowacyjnej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000724567 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, posiadająca NIP:5252744665 oraz REGON: 369768130, adres e-mail: kontakt@szybkieskladki.pl.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 

§2

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktu, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 2. Ponadto dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, kontaktu – w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za zgodą – przez e-mail oraz telefon, obsługi zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności zgodnej z RODO.
 3. Jeśli wyrazisz na to zgodę w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

§3

Udostępnienie danych

 1. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

§4

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 2. Przechowujemy również dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

§5

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoje prawa możesz realizować:
 2. w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. w przypadku żądania usunięcia danych gdy: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, a Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 4. w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
 6. w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 7. Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne
  do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. prowadzenia Konta Klubu w Serwisie szybkieskladki.pl, jeśli ich nam nie podasz nie będziemy mogli świadczyć usług drogą elektroniczną.

 

§6

Profilowanie

 1. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

§7

Cookies

 1. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 2. Korzystamy z plików cookies w celach:
 3. świadczenia usług;
 4. dostosowywania zawartości Serwisu i Aplikacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Serwisu;
 5. tworzenia statystyk.
 6. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies stosujemy pliki cookies, które są niezbędne do działania usługi i aplikacji,  funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika oraz statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Serwisu i Aplikacji.
 7. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies.
 8. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.

 

Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem:

 • grantów na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:"Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych", "Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO"
 • grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje NGO/3-Sektora, w tym kluby sportowe w oparciu o metody sztucznej inteligencji” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”