Regulamin

REGULAMIN

Regulamin serwisu SzybkieSkladki.pl
Regulamin serwisu szybkie składki.pl obowiązujący od dnia 07.01.2019
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator Klubu – zidentyfikowana osoba fizyczna będąca Użytkownikiem reprezentująca Klub w zakresie określonym Regulaminem, w szczególności upoważniona do zawarcia z Usługodawcą w imieniu Klubu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zarządzania Kontem Klubu. Administrator Klubu w ramach funkcjonalności Serwisu ma możliwość tworzenia Kont Użytkowników.
2. Aplikacja mobilna – aplikacja na urządzenia mobilne (np. tablety, smartfony), która może być udostępniona Usługobiorcom i Użytkownikom przez Usługodawcę na wszystkie lub wybrane mobilne systemy operacyjne (np. iOS, Android, Windows), w szczególności za pośrednictwem serwisów internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie (np. App Store, Google Play).
3. Cennik – należy przez to rozumieć cennik opłat abonamentowych za korzystanie z Serwisu umieszczony na stronie internetowej www.SzybkieSkladki.pl.
4. Grupa – zidentyfikowana w ramach Konta Klubu określona grupa Zawodników.
5. Klub – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot wykonujący działalność w zakresie prowadzenia lub organizowania jakichkolwiek zajęć o charakterze zbiorowym, lub podobnym. Po utworzeniu w Serwisie przez Klub Konta Klubu staje się on Usługobiorcą usług świadczonych drogą elektroniczna przez Usługodawcę.
6. Konto Klubu – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegająca na możliwości utworzenia Konta Klubu, do którego Usługobiorca uzyskuje dostęp przy użyciu loginu oraz hasła. Usługobiorca będący jednocześnie Klubem reprezentowany jest w ramach korzystania z Konta Klubu przez wyznaczonego przez siebie Administratora Klubu, który jest jednocześnie Użytkownikiem. W imieniu Usługobiorcy z Konta Klubu może również korzystać inny Użytkownik dla którego w ramach funkcjonalności Serwisu utworzone zostało Konto Użytkownika
7. Konto Użytkownika – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegająca na możliwości utworzenia w ramach Konta Klubu Konta dla Użytkownika, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu loginu oraz hasła.
8. Koordynator Grupy – zidentyfikowana osoba fizyczna, będąca Użytkownikiem dla której zostało utworzono Konto Użytkownika reprezentująca Klub w zakresie określonym Regulaminem, w szczególności upoważniona do realizacji czynności w ramach grupy do której jest przypisana, w tym do zarządzania zawodnikami, przeglądania składek, wprowadzania wpłat, przeglądania rozliczeń oraz generowania raportów.
9. Koordynator Klubu – zidentyfikowana osoba fizyczna, będąca Użytkownikiem dla której zostało utworzono Konto Użytkownika reprezentująca Klub w zakresie określonym Regulaminem, w szczególności upoważniona do wszystkich czynności do jakich uprawniony jest Administrator Klubu poza zarządzaniem Użytkownikami (dodawanie, edycja, usunięcie) oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
10. Okres testowy – okres nieodpłatnego korzystania przez Usługobiorcę z Konta Klubu liczony od dnia utworzenia Konta Klubu do dnia w którym klub liczyć będzie więcej niż 30 zawodników lub do innego dnia wyznaczonego przez Usługodawcę.
11. Okres ważności – okres jednego miesiąca kalendarzowego, w trakcie którego na podstawie uiszczonej przez Usługobiorcę odpowiedniej opłaty ma on możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Konta Klubu, którego dotyczy dana opłata.
12. Opiekun – zidentyfikowana osoba fizyczna, będąca Użytkownikiem oraz przedstawicielem ustawowym jednego lub kilku Zawodników, w szczególności podejmująca wszelkie działania w Serwisie lub w ramach funkcjonalności Serwisu w imieniu i na rzecz Zawodników, dla których jest przedstawicielem ustawowym.
13. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, które stanowią jego integralną część.
14. Usługodawca – spółka Szybkie Składki sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ul. Innowacyjna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000724567 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 złotych,  posiadająca NIP:  5252744665 oraz REGON: 369768130 adres e-mail: kontakt@szybkieskladki.pl, świadcząca Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.
15. Rocznik – zidentyfikowana w ramach Konta Klubu określona grupa Zawodników podzielona wg roczników urodzenia, itp.
16. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem szybkieskladki.pl oraz app.szybkieskladki.pl prowadzony przez Usługodawcę.
17. Trener – zidentyfikowana osoba fizyczna, będąca Użytkownikiem dla której zostało utworzono Konto Użytkownika reprezentująca Klub w zakresie określonym Regulaminem, w szczególności upoważniona do realizacji czynności w ramach grupy do której jest przypisana, w tym do zarządzania zawodnikami, przeglądania składek, przeglądania rozliczeń oraz generowania raportów.
18. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
19. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Usługobiorcami są Kluby.
20. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być Administrator Klubu, Koordynator Klubu, Koordynator Grupy, Trener, Opiekun, Zawodnik.
21. Zawodnik – zidentyfikowana osoba fizyczna, będąca Użytkownikiem oraz uczestnikiem Klubu. W przypadku, gdy Zawodnikiem jest osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkie działania w Serwisie lub w ramach funkcjonalności Serwisu w jej imieniu i na jej rzecz podejmuje jej Opiekun. Jeżeli Zawodnik jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych może osobiście pełnić wobec siebie rolę Opiekuna.
§ 2
 Postanowienia wstępne
1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), Usługodawca tworzy niniejszy Regulamin.
2. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną.
3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług oraz korzystanie z Usług przez Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Usługodawca komunikuje się z Usługobiorcami w języku polskim.
6. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują inaczej każdy Usługobiorca może komunikować się z Usługodawcą:
• drogą elektroniczną, poprzez adres e-mail: kontakt@szybkieskladki.pl;
• drogą telefoniczną na numer: 609759999;
• na piśmie, na adres: Szybkie Składki Sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Innowacyjna 1, z dopiskiem: „szybkieskladki.pl”.
przy czym jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika co innego – podstawową formą komunikacji z Usługobiorcą są wiadomości e-mail.
§ 3
Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Usługodawca na warunkach określonych w Regulaminie świadczy następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
2. Konto Klubu – Usługa polegająca na możliwości utworzenia indywidualnego konta, do którego Usługobiorca uzyskuje dostęp przy użyciu loginu oraz hasła. Usługobiorca tworzący Konto Klubu reprezentowany jest w ramach korzystania z Konta Klubu przez wyznaczonego przez siebie Administratora Klubu, będącego Użytkownikiem. Z Konta Klubu może również korzystać inny Użytkownik dla którego zostało utworzone Konto Użytkownika. Za pomocą Konta Klubu Usługobiorca ma możliwość zarządzania Kontami Użytkowników. Na Koncie Klubu przechowywane są wszelkie dane dotyczące Klubu, w szczególności dotyczące prowadzonych przez Klub Grup/Roczników, zrzeszonych w ramach Klubu Zawodników, rodzaju organizowanych przez Klub zajęć i ich terminów. Na Koncie Klubu prezentowane są informacje o płatnościach z tytułu składek członkowskich Zawodników oraz są obsługiwane płatności online przez odpowiednią integrację Serwisu z serwisem płatności online CASHBILL (Serwis Płatności Online lub SPO). Za pomocą Konta Klubu Administrator Klubu ma możliwość dodawania nowych Zawodników, przeglądania oraz edycji listy zawodników, potwierdzania zgłoszeń nowych zawodników, przeglądania informacji o wysokości składek z tytułu członkostwa w Klubie, przeglądania oraz generowania raportów dotyczących płatności składek.
3. Konto Użytkownika – Usługa polegająca na możliwości utworzenia konta dla Użytkownika, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu loginu oraz hasła. Na Koncie Użytkownika przechowywane są informacje dotyczące Użytkownika, jego Imię, Nazwisko, adres email, telefon oraz pełniona w Klubie funkcja.
4. Usługobiorca korzystając z funkcjonalności Serwisu może komunikować Zawodnikom i/lub Opiekunom informacje w formie wiadomości przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS, które są wysyłane za pośrednictwem funkcjonalności określonego Konta Klubu, do którego przypisani są Opiekunowie, z zastrzeżeniem, że Klub pozyskał odpowiednią zgodę na przesyłanie do Zawodników i/lub Opiekunów wiadomości poczty elektronicznej i/lub SMS;
5. Szczegółowe zasady korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym z Kont Klubu, oraz opis Usług zawarte są na stronie www.szybkieskladki.pl
§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy Usługi Usługobiorcom którzy:
a) zaakceptowali niniejszy Regulamin
b) uiszczą odpowiednią opłatę z tytułu korzystania z Usług z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4 poniżej, postanowień §9 oraz z uwzględnieniem cen zawartych w Cenniku.
2. Po utworzeniu przez Usługobiorcę Konta Klubu, udostępniana jest możliwość nieodpłatnego korzystania z usługi Konto Klubu przez Okres testowy.
Prawo do nieodpłatnego korzystania z Konta Klubu w Okresie testowym jest ustalane indywidualnie poprzez kontakt z Usługobiorcą.
3. Po upływie nieodpłatnego Okresu testowego korzystanie z Konta Klubu jest możliwe wyłącznie po uiszczeniu przez Klub odpowiedniej opłaty określonej zgodnie z postanowieniami zawartymi w §9 oraz z uwzględnieniem cen zawartych w Cenniku.
4. Usługobiorcy oraz Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy identyfikatorów i haseł dostępu. W razie podejrzenia poznania identyfikatora lub hasła przez osobę nieuprawnioną Usługobiorca lub Użytkownik jest zobowiązany zgłosić ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: pomoc@szybkieskladki.pl oraz zmienić hasło.
5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by Usługi były realizowane prawidłowo oraz żeby Serwis, udostępnione Aplikacje mobilne oraz Konta Klubu pozostawały w pełni funkcjonalne. Usługobiorca nie jest uprawniony do żądania od Usługodawcy jakichkolwiek zmian na stronie Serwisu, może jednak swoje sugestie kierować na adres e-mail pomoc@szybkieskladki.pl
6. Jakiekolwiek zmiany na stronie Serwisu lub w Aplikacjach mobilnych wprowadzane będą przez Usługodawcę w sposób jak najmniej zakłócający ich prawidłowe funkcjonowanie lub świadczenie Usług, z uwzględnieniem niezbędnego czasu na prawidłowe przeprowadzenie technicznych czynności mających na celu implementację zmian strony Serwisu w systemie komputerowym lub udostępnienie Aplikacji mobilnych oraz rzeczywistych możliwości produkcyjnych Usługodawcy.
§ 5
Wymagania techniczne
1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w oparciu o niniejszy Regulamin świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet.
2. Korzystanie z Usług jest możliwe za pośrednictwem:
a) Serwisu;
b) Aplikacji mobilnej.
3. W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien spełnić minimalne wymagania techniczne:
a) posiadać urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet oraz posiadające oprogramowanie umożliwiające prawidłowe wyświetlanie stron internetowych (np. przeglądarkę internetową) lub umożliwiające zainstalowanie i użytkowanie Aplikacji mobilnej;
b) posiadać aktywne konto e-mail;
c) posiadać połączenie z siecią Internet;
d) posiadać telefon komórkowy lub podobne urządzenie, umożliwiające odbieranie wiadomości SMS.
4. Każdy Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.
§ 6
Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
1. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
2. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do nie zamieszczania w Serwisie lub za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu treści:
a) wulgarnych, obraźliwych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami;
b) naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
c) naruszających dobre imię lub cześć innych Usługobiorców lub Użytkowników;
d) naruszających dobre imię lub cześć Usługodawcy.
3. Każdy Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za:
a) wszelkie treści publikowane przez niego w Serwisie;
b) prawdziwość danych podawanych przez niego w Serwisie;
c) posiadanie odpowiednich zgód na przetwarzania danych osobowych osób, których dane osobowe są wprowadzane oraz przetwarzane przez Usługobiorcę,
d) sposób wykorzystania przez niego funkcjonalności
4. Usługobiorca nie ma prawa przetwarzać w ramach i za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, w tym Kont Klubu, Kont Użytkowników lub Aplikacji mobilnych, danych osobowych osób trzecich, jeżeli nie posiada odpowiednich uprawnień do przetwarzania tych danych.
5. Zabronione jest przesyłanie przez Usługobiorcę do osób trzecich wiadomości wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub w formie wiadomości SMS wysyłanych w ramach funkcjonalności Serwisu, o której mowa w §3 Regulaminu, w tym w szczególności niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w ust. 2
6. Osoba zamieszczająca jakikolwiek materiał audiowizualny w Serwisie (np. zdjęcie, film) zobowiązana jest dysponować odpowiednim prawem lub zgodą osoby lub osób utrwalonych w tym materiale audiowizualnym do wykorzystania jej / ich wizerunku polegającego na zamieszczeniu i publicznym udostępnieniu danego materiału audiowizualnego w Polsce.
§ 7
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Procedura zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę z Usługobiorcą przebiega następująco:
a) Usługobiorca za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu dokonuje rejestracji Konta Klubu poprzez wypełnienie formularza rejestracji, wpisując dane Klubu oraz dane osoby reprezentującej Klub.
b) Domyślnie osoba, której dane zostały wprowadzone w formularzu rejestracji (jako osoby reprezentującej Klub), uzyskuje status Administratora Klubu.
c) Serwis dla sprawdzenia poprawności danych na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) wysyła wiadomość e-mail zawierającą link weryfikacyjny.
d) Po kliknięciu na otrzymany link, aktywowane jest Konto Klubu, a osoba której dane zostały wprowadzone (jako osoby reprezentującej Klub) ma uprawnienia Administratora klubu
2. Klub w ramach funkcjonalności Serwisu może utworzyć kolejne Konta Użytkownika wypełniając w tym celu odpowiedni formularz.
3. Na wskazany w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, Usługodawca wysyła wiadomość e-mail zawierającą link weryfikacyjny,
4. Po kliknięciu w link weryfikacyjny Użytkownik proszony jest o nadanie indywidualnego hasła dla Konta Użytkownika,
5. Po nadaniu hasła Użytkownik korzysta z Konta Użytkownika za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła. Konto Użytkownika funkcjonuje w ramach w Konta Klubu. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz posiadać odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.
6. Usługobiorca jest uprawniony do cofnięcia Użytkownikowi w każdej chwili upoważnienia do korzystania z Konta Użytkownika. W celu realizacji powyższego uprawnienia Administrator Klubu odbiera Użytkownikowi dostęp do danego Konta Klubu przez dokonanie odpowiedniej zmiany statusu danego Użytkownika w panelu administracyjnym Konta Klubu.
7. Usługobiorca ma prawo wypowiedzenia Usługodawcy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny. W tym celu Usługobiorca: składa Usługodawcy stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy i przesyła je do Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres pomoc@szybkieskladki.pl lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
8. Wypowiedzenie jest skuteczne z dniem otrzymania takiego oświadczenia przez Usługodawcę.
9. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia, o wypowiedzeniu niezwłocznie zamyka on Konta Klubu oraz wszystkie utworzone w ramach Konta Klubu Konta Użytkowników. Usunięcie Konta Klubu wiąże się z usunięciem z Serwisu wszystkich danych osobowych wprowadzonych przez Klub.
10. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługobiorcą w przypadku naruszenia przez danego Usługobiorcę postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień §6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w zdaniu 1 zostanie dokonane przez Usługodawcę w formie oświadczenia złożonego Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej (e-mail).
11. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę w trybie określonym w ust.6 jest równoznaczne z zamknięciem Konta Klub oraz wszystkich utworzonych Kont Użytkowników.
§ 8
Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@szybkieskladki.pl, bądź pocztą na adres Usługodawcy wskazany w §2 ust.6
2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Usługodawcę Usług niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Usługobiorcy lub Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy lub Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie lub podanie szczegółów zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 4, Usługodawca wyjaśnia Usługobiorcy przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Usługobiorcy lub Użytkownika przysługujących im na podstawie przepisów prawa.
7. Podstawy reklamacji nie może stanowić powoływanie się na okoliczności:
a) związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego lub przeglądarki internetowej, z których korzysta Usługobiorca lub Użytkownik;
b) związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem łączy telekomunikacyjnych lub systemów operatorów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, które wynikają z okoliczności występujących po stronie Usługobiorcy lub Użytkownika, lub dostawcy tych mediów do Usługobiorcy lub Użytkownika, na których wybór dokonany przez Usługobiorcę lub Użytkownika Usługodawca nie miał wpływu;
c) związane z niedotrzymaniem warunków Regulaminu przez Usługobiorcę lub Użytkownika;
d) związane z podaniem przez Usługobiorcę lub Użytkownika nieprawidłowych lub fałszywych danych przy dokonywaniu rejestracji w Serwisie lub przy korzystaniu z funkcjonalności Serwisu;
e) wynikające z nieuiszczenia przez Usługobiorcę opłaty za korzystanie z Usług w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim terminie.
§ 9
Opłaty za korzystanie z Usług
1. Zgodnie z postanowieniami §4 ust.3 po zakończeniu Okresu testowego korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w ramach pełnej funkcjonalności określonego Konta Klubu jest odpłatne.
2. Usługi świadczone są dla Usługobiorcy odpłatnie w ramach określonego Konta Klubu i mają charakter abonamentowy. W związku z tym świadczenie Usług dla Usługobiorcy w ramach pełnej funkcjonalności danego Konta Klubu od początku kolejnego miesiąca wymaga uiszczenia przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy odpowiedniej zapłaty zgodnie z Cennikiem.
3. W przypadku, gdy dla określonego Konta Klubu będzie kończył się Okres ważności lub Okres testowy, stosowana będzie następująca procedura:
Do 7 dnia miesiąca Administrator Usługobiorcy otrzymuje drogą elektroniczną informacje o konieczności wniesienia opłaty z tytułu korzystania z Usług w ramach pełnej funkcjonalności danego Konta Klubu w następnym Okresie ważności wraz z wyliczoną wartością tej opłaty na koniec trwającego miesiąca. Wartość opłaty określana jest według zasad wymienionych w Cenniku.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt 2., w terminie do 7 dni od naliczenia opłaty.
5. W przypadku nie uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty, o której mowa w pkt. 2 i 3., w terminie określonym w pkt. 4., Usługodawca zaprzestanie świadczyć Usługi na rzecz Usługobiorcy w ramach pełnej funkcjonalności Konta Klubu, którego dotyczy dana opłata, oraz zablokuje dane Konto Klubu, pozostawiając jednak Usługobiorcy za pośrednictwem Konta Klubu możliwość uiszczenia wyliczonej opłaty za zaległy i kolejny Okres ważności.
6. W przypadku, gdy Klub uiści opłatę o której mowa w pkt. 2 i 3., w terminie określonym w pkt. 4., świadczenie Usług w ramach pełnej funkcjonalności określonego Konta Klubu w kolejnym Okresie ważności rozpoczyna się niezwłocznie po wpływie płatności na konto serwisu szybkieskladki.pl
7. W przypadku zablokowania Konta Klubu w trybie określonym w pkt. 5., w celu jego odblokowania Usługobiorca zobowiązany jest uiścić opłatę za aktualny Okres ważności w pełnej wysokości. Usługodawca odblokuje dane Konto Klubu i będzie świadczyć Usługi dla Usługobiorcy w ramach pełnej funkcjonalności danego Konta Klubu od dnia uiszczenia opłaty za aktualny Okres ważności do dnia upływu aktualnego Okresu ważności.
8. W przypadku gdy Konto Klubu było zablokowane przez cały miesiąc, Usługobiorca nie jest zobowiązany do uiszczania opłaty za ten okres.
9. Usługobiorca może uiszczać na rzecz Usługodawcy opłaty, o których mowa w pkt. 2, poprzez wpłaty dokonane na rachunek bankowy Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych form płatności udostępnianych w Serwisie przez współpracującego z Usługodawcą operatora płatności.
10. Usługodawca za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych umożliwia w Serwisie uiszczanie opłat za pośrednictwem elektronicznych form płatności zgodnie z informacją umieszczoną na stronie https://www.cashbill.pl/platnosci .
11. Za moment uiszczenia opłat, o których mowa w pkt. 2 i pkt. 3, dokonywanych w formie przelewu, uznawany jest dzień zaksięgowania odpowiedniej opłaty na koncie Usługodawcy.
12. Za moment uiszczenia opłat, o których mowa w pkt. 2 i pkt. 3, dokonywanych za pośrednictwem karty płatniczej, uznawany jest moment pozytywnej autoryzacji płatności dokonywanej za pośrednictwem danej karty płatniczej.
13. Akceptacja Regulaminu stanowi akceptację przez Klub elektronicznej formy otrzymywania informacji o płatnościach.
§ 10
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce Prywatności (https://szybkieskladki.pl/polityka-prywatnosci/).
3. Administratorem danych osobowych osób, których dane zostały wprowadzone do formularzy dostępnych w Serwisie przez Usługobiorcę lub Użytkowników jest Usługobiorca. Usługodawca w tym zakresie jest podmiotem przetwarzającym (procesorem), z którym Usługobiorca zawarł stosowną umowę powierzenia.
4. Usługodawca w miarę możliwości pomaga Usługobiorcy (będącemu administratorem danych osobowych) w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
§ 11
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem wystąpieniem zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie.
2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Program antywirusowy powinien być stale aktualizowany.
3. W miarę możliwości zaleca się aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
4. Usługodawca oświadcza, że stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny dla każdego Usługobiorcy na stronie www: https://szybkieskladki.pl
2. Regulamin może być z ważnych przyczyn zmieniony, przy czym za ważne przyczyny uznaje się:
a) poprawę poziomu bezpieczeństwa świadczenia Usług za pośrednictwem szybkieskladki.pl;
b) zwiększenie w Serwisie poziomu ochrony danych Usługobiorców, w szczególności danych osobowych;
c) poprawę funkcjonalności Serwisu;
d) zwiększenie konkurencyjności Serwisu spośród serwisów o podobnej tematyce i przedmiocie świadczonych usług;
e) zmianę kosztów pracy, kosztów dostawców usług zewnętrznych lub kosztów infrastruktury wykorzystywanej do utrzymywania i obsługi Serwisu;
f) zmianę przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych mających znaczenie dla funkcjonowania Serwisu
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 5 dni od daty wysłania informacji o zmianie Regulaminu na adresy e-mail Usługobiorców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu prezentowane będzie również Użytkownikom na stronie internetowej www.szybkieskladki.pl.
4. Zmiany Regulaminu wiążą Usługobiorcę od dnia ich wejścia w życie, jeżeli Usługobiorca nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Usługodawcę informacji o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ma w takim przypadku skutek z momentem otrzymania wypowiedzenia przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy złożenie wypowiedzenia za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres: pomoc@szybkieskladki.pl, złożone do godz. 23:59:59 ostatniego dnia terminu, ze wskazaniem, że wiadomość dotyczy wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. rezygnacji z korzystania z funkcjonalności szybkieskladki.pl.
5. Usługobiorca jest właścicielem Serwisu. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w Serwisie (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi.

Szybkie Składki Sp. z o.o. jest beneficjentem:

  • grantów na realizację projektów rozwojowych ze środków RPOWP 2014-2020:"Marketplace integrujący dostawców dla klubów sportowych", "Systemu zbierania mikro-wpłat, umożliwiający stałe i sprawne uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez organizacje typu NGO"
  • grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje NGO/3-Sektora, w tym kluby sportowe w oparciu o metody sztucznej inteligencji” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”